Sejm VIII kadencji to do tej pory 85 posiedzeń. Jednym z podstawowych obowiązków Posła jest udział w głosowaniach. Zagłosowałem 7664 razy, to jest 95,88% wszystkich głosowań.
Zasadnicza część merytorycznej pracy Posła odbywa się w komisjach.
Przez całą kadencję pracowałem w komisjach stałych:
Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Czasowo 04-11-2016 06-12-2018 w komisji nadzwyczajnej:
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Gdy projekt ustawy jest bardziej skomplikowany i wymaga dużego nakładu pracy powołuje się podkomisję. Pracowałem w następujących podkomisjach:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk nr 248)
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612)
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960)

Moja przynależność do grup bilateralnych:
POLSKA-STANY ZJEDNOCZONE ZESPÓŁ PARLAMENTARNY
POLSKO-HISZPAŃSKA GRUPA PARLAMENTARNA

Moja przynależność do Zespołów Parlamentarnych. Praca we wszystkich tych Zespołach była dla mnie równie istotna chociaż cztery pierwsze pozycje traktowałem priorytetowo:
Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych – funkcja przewodniczącego
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji

Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Parlamentarny Zespół ds. Wojska i Obrony Terytorialnej
Parlamentarny Zespół Lotnictwa
Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona
Parlamentarny Zespół Tenisa Stołowego

Jako Poseł 10 razy byłem wyznaczany jako sprawozdawca komisji. Daje to 58 pozycję w stawce 460 posłów. Przedmiotem parlamentarnych sprawozdań są projekty aktów prawnych. Najpierw każde sprawozdanie jest przyjmowane przez komisję. Sprawozdawca przedstawia stanowisko komisji Parlamentowi.

Lista ustaw, które przedstawiałem jako,sprawozdawca komisji:

Gawron Andrzej Strona główna Sejmu

1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 326
2. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 326-A
3. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw 2024
4. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 2024-A
5. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 2174
6. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 2775
7. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 3063
8. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 3063-A
9. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3122
10. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości